Enfant terrible

Wim Treub was een man met vele gezichten. Hij werd bekend als politicus, bestuurder, rokkenjager, veelschrijver, geleerde en ondernemer. Treub wilde de maatschappij en politiek radicaal veranderen. Hoewel zelf bepaald geen socialist, legde hij als wethouder van Amsterdam wel de basis voor een sociale politiek.

Samenvatting

Oktober 2016

352 pagina’s

Wim Treub was een man met vele gezichten. Hij werd bekend als politicus, bestuurder, rokkenjager, veelschrijver, geleerde en ondernemer. Treub wilde de maatschappij en politiek radicaal veranderen. Hoewel zelf bepaald geen socialist, legde hij als wethouder van Amsterdam de basis voor een sociale politiek waarop socialisten als Floor Wibaut hebben voortgebouwd. Uit onvrede met de bestaande politieke partijen richtte hij zelf achtereenvolgens drie politieke partijen op. Als minister in het zakenkabinet-Cort van der Linden loodste de flamboyante Treub Nederland veilig door de Eerste Wereldoorlog.

In zijn gedachtegoed, met de nadruk op gelijke kansen voor iedereen, het maatschappelijk nut en de daaruit voortvloeiende sociale geëngageerdheid was hij uniek. Onder andere met zijn initiatieven om werklozen te begeleiden en financieel te ondersteunen, stond hij aan de wieg van de Nederlandse verzorgingsstaat. Wim Treub was ook uitermate kritisch en koppig; hij liet een spoor van conflicten na, zowel in zijn publieke als in zijn privéleven.

Enfant terrible is een mooi portret van deze veelzijdige man en geeft een inkijkje in politiek-bestuurlijk Nederland van rond 1900.

Wethouder Wim Treub

Als wethouder van Amsterdam begrensde de radicale de vrije markt met sociale maatregelen. Van een gemeentelijk telefoonnetwerk tot sanitaire voorzieningen op scholen. Ook als Tweede Kamerlid en minister bouwde Treub voort aan de basis van de moderne verzorgingsstaat.

Wim Treub (1858-1931) doorliep een lange politieke loopbaan. Van gemeenteraadslid tot wethouder en van Kamerlid tot minister. Maar zijn interesse voor progressieve hervormingen ontstond al voor die tijd. Als assistent van zijn vader, burgemeester van Voorschoten en secretaris-penningmeester van polderbesturen, kwam Treub in aanraking met heffingen en belastingen. Ook maakte hij kennis met de belastingen via het gemeentelijk archief, waarvan hij de stukken vanaf de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden catalogiseerde. In die zin was het begrijpelijk dat hij tijdens zijn studie rechten meedong naar een prijsvraag over de Nederlandse belastingheffing sinds de Bataafse Republiek. Zijn inzending die met goud werd bekroond, gebruikte hij vervolgens als basis voor zijn promotie begin 1885. In het proefschrift was de basis van het progressieve denken van Treub te herkennen. Hij pleitte namelijk, heel modern, voor een progressieve inkomstenbelasting, omdat hij vond dat belastingen naar draagkracht geheven moesten worden.

Treub zette zich in om de positie van de arbeiders en armen in de maatschappij te verbeteren. In Amsterdam, waar hij privaatdocent notarieel en fiscaal recht was geworden, maakte hij deel uit van de ‘Breêroo-club’, die vond dat de samenleving socialer en democratischer moest worden. Leden waren politici als Carel Gerritsen, de partner van Aletta Jacobs, kunstenaars als Hendrik Berlage, hervormers als Frank van der Goes en de literaire Tachtigers. Onder leiding van Treub richtte een smaldeel van deze club in 1888 de kiesvereniging ‘Amsterdam’ op. Zij noemden zich ‘radicaal’, omdat ze het liberalisme radicaal wilden hervormen. De radicalen eisten onder meer algemeen kiesrecht, progressieve inkomstenbelasting, recht op onderwijs en collectivisering van nutsvoorzieningen.

In 1889 was Treub een van de eerste radicalen die toetrad tot de Amsterdamse gemeenteraad. Als raadslid zorgde Treub samen met Gerritsen voor bepalingen over maximale werktijd en minimumloon. Ook vroeg hij burgemeester en wethouders gegevens te verzamelen over de omvang van de werkloosheid. Toen uit het onderzoek van de hiervoor ingestelde commissie bleek dat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren, leidde dit tot de oprichting van het gemeentelijk Bureau van Statistiek.

Deze agenda zette Treub voort als wethouder. Eerst bekleedde hij de post Financiën (1893-1895), daarna die van Publieke Werken (1895-1896). Hij zorgde voor de overheidsexploitatie van nutsbedrijven, tot dan toe in particuliere handen. Zo werden hun voorzieningen algemeen toegankelijk en leverden ze de gemeente ook nog eens geld op. Wel leverde het hem vijanden op: de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij N.V. verzette zich heftig tegen het plan van de gemeente om een eigen telefoonnetwerk aan te leggen en te exploiteren. Met zijn sociale initiatieven, zoals het aan laten leggen van sanitaire voorzieningen op scholen, legde Treub het fundament waarop befaamde sociaaldemocraten als Floor Wibaut, Henri Polak en Monne de Miranda konden voortbouwen.

Naast zijn lokale politieke werkzaamheden bleef Treub een actief publicist. Hij was actief als redacteur bij een aantal bladen en ontwikkelde een eigen sociaal-liberale theorie, gebaseerd op het destijds populaire sociaal-darwinisme. Als de overheid ongelijke kansen op het gebied van onderwijs, kiesrecht, belasting- en erfrecht wegnam, zou de meest beschaafde samenleving gaan domineren. Enerzijds stonden individuele ontplooiing en onderlinge competitie voorop, maar anderzijds maakte een toenemende specialisatie samenwerking steeds meer nodig. Samenwerking in coöperaties was volgens Treub de oplossing.

Toch zou Treub geen leven lang in de lokale politiek doorbrengen. In 1891 slaagden de radicalen uit Amsterdam erin om door het land radicale kiesverenigingen op te richten. In 1892 volgde een landelijke partij: de Radicale Bond, die in 1901 zou opgaan in de door Treub opgerichte Vrijzinnig-Democratische Bond. Treub werd voor deze partij in 1904 lid van de Tweede Kamer. De agenda die hij voerde als raadslid en wethouder nam hij mee naar Den Haag. Treub bepleitte dat werknemers verzekerd moesten zijn voor ongevallen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ouderdom. Als minister in het kabinet Cort van der Linden ontwierp hij de zogenaamde ‘Noodregeling Treub’, een vorm van overheidsondersteuning voor armen en werklozen. Ook heeft hij in 1914 gezorgd voor een algemeen progressieve inkomstenbelasting en legde hij het fundament van de door werkgevers, werknemers en overheid gefinancierde algemene ouderdomsverzekering; de latere AOW.

Omdat Treub in zijn latere leven werd gezien als reactionair, is hij op de achtergrond geraakt. In 1917 richtte hij de Economische Bond op die een nieuwe economische politiek beoogde, om de Eerste Wereldoorlog te boven te komen. De Economische Bond werd later onterecht gezien als de eerste Nederlandse populistische politieke partij, terwijl het programma voortborduurde op dat van de VDB en de daaraan voorafgaande Radicale Bond. Vergeten is ook dat hij in 1921 het initiatief nam om liberale partijen te doen fuseren tot de Vrijheidsbond, de latere Liberale Staatspartij (LSP), waaraan de VDB demonstratief niet meedeed. Met dit initiatief probeerde Treub om de liberale partijen tegenover het dominante conservatisme van de confessionele partijen te verenigen. De continuïteit tussen Treubs Amsterdamse tijd als raadslid en wethouder en de oprichting van de LSP begin jaren twintig is opvallend. Met zijn loopbaan toonde Treub persoonlijk aan dat een sociaal-liberale agenda breed toepasbaar kon zijn: van de Amsterdamse gemeenteraad tot in het kabinet.

Diederick Slijkerman, ‘Wethouder Wim Treub’. In: Coen Brummer en Daniël Boomsma (red.), De canon van het sociaal-liberalisme (Amsterdam 2019), 58-61

Recensies

'Wim Treub (1858-1931): directeur van een groot gekkenhuis', Hubert Smeets

Als politieke geschiedenis is Enfant terrible een boek dat zich een eeuw na het finest hour van Treub laat lezen als een actueel programma.

Lees de volledige recensie hier.

NRC Handelsblad, 1 december 2016

Nederlandse bibliotheken en bol.com

Daadkrachtig, onorthodox en hartstochtelijk. Zo wordt politicus Wim Treub in deze biografie getypeerd door historicus Slijkerman. Treub (1858-1931) was onder meer actief als bestuurder in Amsterdam, waar hij het fundament legde voor de sociale gemeentepolitiek. Vervolgens ontpopte hij zich tijdens de Eerste Wereldoorlog als een van de meest gedreven bewindslieden in de Nederlandse regering. Hij richtte diverse (liberale) politieke partijen op en stond mede aan de basis van de Nederlandse verzorgingsstaat. Onder zijn bewind kwam er een nieuw belastingstelsel – met de beruchte blauwe brief! Zo’n politieke carrière is op zich al voldoende om deze degelijke biografie te rechtvaardigen. Wat het leven van Treub extra speciaal maakt, waren diens liefdesperikelen. Hij had verschillende vrouwen en hield er daarnaast vriendinnen op na onder wie de veertig jaar jongere Alice Fortanier. De recent opgedoken briefwisseling tussen Treub en haar vormt een belangrijke bron voor deze nuttig studie – maar krijgt iets teveel aandacht. In het boek zijn treffende foto’s, een register en literatuurlijst opgenomen. Deze degelijke biografie voorziet in een leemte, want Treub is een ten onrechte vergeten politicus.

J. van Bree

'Antisocialist, minister en minnaar', Hans Renders

‘Een heldere en informatieve biografie.’

De recensie kun je hier lezen.

Historisch Nieuwsblad, 2016

Recensie over 'Enfant terrible' in Kleio

Het boek schetst naast een mooi beeld van de man, ook een mooi beeld van zijn tijd.

Kleio 1/2017.

'Wim Treub (1858-1931) – Een enfant terrible met vele gezichten', Enne Koops

De Amsterdamse politicus Wim Treub was een veelzijdige man, visionair en daadkrachtig. Hij was onder meer wethouder van Amsterdam, ondernemer, (mede)oprichter van liefst drie politieke partijen, minister in het kabinet-Cort van der Linden tijdens de Eerste Wereldoorlog en een charlatan op liefdesgebied. Naar aanleiding van nieuw opgedoken bronnenmateriaal schreef historicus Diederick Slijkerman een vlotte, goed gedocumenteerde biografie.

De volledige recensie vind je hier.

Historiek , 22 januari 2017

'Slijkerman besteedt relatief weinig aandacht aan "krachtmens" Treub', Sander van Walsum

Bekijk hier de recensie die Sander van Walsum heeft geschreven in De Volkskrant, 11 februari 2017.

'Minister Voorwaarts', Chris van der Heijden

Treub saai? Dat is dus wel het laatste wat je van de man kunt zeggen. Ook zijn politieke carrière staat bol van de conflicten, verrassende uitspraken, opmerkelijke daden en onverwachte wendingen – waarover Slijkerman vooral in brieven eveneens veel nieuw materiaal vond.

De volledige recensie vind je hier.

De Groene Amsterdammer, 11 januari 2017

'Wim Treub, capabele minister met dubieuze moraal', J. van der Graaf

Treub was een sociaalliberaal. Op zijn gedachtegoed is voortgeborduurd in socialistische kring, maar het heeft ook breder om zich heen gegrepen. Het boek heeft aspecten van een schelmenroman, want Treub liet ook een spoor van conflicten na.

Lees hier de volledige recensie.

Reformatorisch Dagblad, 21 februari 2017

Recensie van Harm Kaal

In het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG) 3/2017 vind je de recensie.

'Memorabel man', Gerry van der List

De recensie lees je hier.

Elsevier, 31 oktober 2016.

Publiciteit

Radio-uitzending Onvoltooid Verleden Tijd (OVT)

‘Wie voor zijn dertigste geen socialist is, heeft geen hart, wie het na zijn dertigste nog is, heeft geen verstand.’ Deze beroemde uitspraak wordt vaak ten onrechte toegedicht aan Sir Winston Churchill, maar hij komt van de vergeten vroeg twintigste-eeuwse politicus Wim Treub. De liberale voorman behoorde tot de oprichters van de Vrijzinnig Democratische Bond – een soort voorloper van de VVD en D66 – en richtte aan het slot van zijn loopbaan, uit teleurstelling in de politiek, een paar eigen eenmanspartijtjes op. Historicus Diederick Slijkerman schreef Enfant Terrible – Wim Treub (1858-1931) en is te gast.

Beluister hier de radio-uitzending over Enfant terrible op Onvoltooid Verleden Tijd (OVT) op zondag 13 november 2016.

Toespraak voorzitter Tweede Kamer bij overhandiging boek

Lees hier de toespraak van de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, bij de overhandiging van het boek op 25 oktober 2016.

Gerelateerde publicaties

'Wim Treub: tegendraads en bevlogen', D. Slijkerman

Diederick Slijkerman, ‘Wim Treub: tegendraads en bevlogen’, in: Tijdschrift voor Biografie 2/2015, 15-24.

Genoemd in: 'Gustav von Schmoller and Adolph Wagner, Legacy and Lessons for Civil Society and the State', Jürgen Backhaus, Günther Chaloupek and Hans A. Frambach (eds.)

Jürgen Backhaus, Günther Chaloupek and Hans A. Frambach (eds.), Gustav von Schmoller and Adolph Wagner, Legacy and Lessons for Civil Society and the State (Cham, Switzerland 2018).

Genoemd in: 'Spraakmakende lokale bestuurders en grensverleggend lokaal bestuur', Rik Reussing

Rik Reussing, ‘Spraakmakende lokale bestuurders en grensverleggend lokaal bestuur‘, Bestuurswetenschappen (BW) 2/2018, 40-71.

Genoemd in: 'Moralist van de ontrouw. Jan Greshoff (1888-1971)', Annemiek Recourt

Annemiek Recourt, Moralist van de ontrouw. Jan Greshoff (1888-1971) (Amsterdam 2018).

Genoemd in: 'Het virus der betrokkenheid. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1989 ', Huub Sanders

Wim Treub was een man met vele gezichten. Hij werd bekend als politicus, bestuurder, rokkenjager, veelschrijver, geleerde en ondernemer. Treub wilde de maatschappij en politiek radicaal veranderen. Hoewel zelf bepaald geen socialist, legde hij als wethouder van Amsterdam wel de basis voor een sociale politiek.